Уведомление за поверителност на Еврохотелс АД във връзка с настаняване и ползване на услуги в хотел Ела в к.к.Боровец

С настоящото „Еврохотелс“ АД („Хотел Ела“, „Хотелиера“, „Ние“) предоставя информация за Вашите лични данни, които могат да бъдат обработени във връзка с настаняването и ползвaнето на услуги в хотел „Ела“.
Какви Ваши лични данни обработваме?
Личните данни, които обикновено се обработват във връзка с настаняването за пренощуване в хотел „Ела“ и изпълнение на задължения произтичащи от Закона на туризма и Закона за чужденците в Република България, са следните: • Име, презиме и фамилия според националния документ за самоличност. • ЕГН/ЛНЧ. • Дата на раждане • Пол • Гражданство • Номер и серия на лична карта/валиден документ за самоличност • Държава издала документа за самоличност • Контакти: електронна поща, адрес и телефон. • Адрес: постоянен или настоящ. • Банкова информация: номер на банкова сметка/разплащателна карта.
На какво основание обработваме Вашите лични данни?
Обработването на Вашите данни е необходимо във връзка със законно основание, произтичащо от Закона за туризма , чл 116, за воденен на регистър за настанените туристи, в това число и закона за чужденците. В случай, че сте чужденец ние споделяме Вашите данни с в районното полицейско управление по местонахождението на хотела на основание Закона за чужденците в България чл. 28. ал (30 и ал. (4).
За какви цели ще използваме Вашите данни?
Предоставените от Вас лични данни ще бъдат използвани за целите на настаняване и нощувка в хотела „Ела“, но не само, както и за целите на: • изготвяне на сметка за използваните от вас услуги; • плащане на сметка и/или резервация извършена чрез он- лайн базирани платформи и издаване на фактури; • статистика; • изпълнение на законодателни изисквания, включително избягване на конфликт на интереси и корупционни практики.
На кого можем да споделим Вашите лични данни?
Хотелиерът зачита и пази поверителността на Вашите лични данни. При спазване на законовите изисквания е възможно „Еврохотелс“ АД да разкрие ваши лични данни на следните лица: • държавни институции при изпълнение на законови изисквания • Други дружества в групата на „Еврохолд“ АД и партньори, с които работим на базата на сключен договор за предоставяне на допълнителни услуги на гостите ни. Разкриване на лични данни в този случай се извършва при спазване на приложимото българско и европейско законодателство.

За какъв срок съхраняваме Вашите лични данни?
„Еврохотелс“ АД съхранява информация за вашите лични данни, които администрира за целите на изпълнение на административите процеси и статистика, като срокът е макс. 3 /три/години.
Вашите права по отношение на личните Ви данни
При спазване на приложимото законодателство Вие имате следните права спрямо личните Ви данни, обработвани от „Еврохотелс “ АД: • Да получите достъп до Вашите личните данни, които хотелиерът обработва, и да получите копие от тях. • При непълнота или неточност на данните, които хотелиерът обработва, личните Ви данни да бъдат коригирани. • Да поискате данните Ви да бъдат заличени, когато са налице предпоставките за това. Такива случаи са ако е постигната целта, за която данните са събрани; оттеглили сте съгласието си, когато обработката се базира на съгласие и няма друго законово основание за обработка; данните Ви се обработват незаконосъобразно и други. Това е приложимо след изтичане на определения срок за съхранение.• В определените от приложимото законодателство случаи да изискате обработката на личните Ви данни да бъде ограничена. • В случаите, когато данните Ви се обработват на основание на легитимен интерес (изброени по-горе в това уведомление), можете да възразите срещу обработването на Вашите лични данни на това основание. • Да упражните правото си на преносимост на данните и да поискате данните Ви да бъдат предоставени в структуриран, общоупотребяван и машинно-четим формат. • Да оттеглите даденото от Вас съгласие, когато обработването на личните Ви данни се основава на съгласие. Подробна информация относно условията и реда, по който можете да упражните правата си, ще намерите в Правилата за предоставяне на информация за упражняване правата на субектите на лични данни на нашия уебсайт (www.hotelela.com), както и на територията на самия хотел. Също така имате право да подадете жалба до Комисия за защита на личните данни и до компетентния съд, когато са налице съответните предпоставки за това.
Как да се свържете с нас?
Можете да се свържете с нас на следния адрес: България, гр. Самоков,, к.к. Боровец, хотел Ела: office@hotelela.com. Нашето длъжностно лице по защита на личните данни е Боянка Попова, ел. поща: dpo@hotelela.com.